Patsches Hus

Felsted Lokal Arkiv - Historisk Forening for Felsted Sogn

§ 1

Foreningens formål er at vække og nære interesse for egnens historie. Dette formål søges opnået ved:

1. at drive og opretholde et lokalhistorisk arkiv.

2. at foranstalte afholdelse af foredrag, møder, kurser o. lign til fremme a flokalhistorisk interesse.

3. at værne om egnens historiske mindesmærker.

4. at udgive og støtte udgivelsen af historisk litteratur vedr. Felsted sogn eller emner i tilknytning hertil.


§2

Foreningens virkeområde er Felsted sogn. Indmeldelse sker ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer eller tillidsmænd. Medlemsbidraget fastsættes på den årlige generalforsamling.


§3

Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for en to- årig periode, således at derskiftevis afgår henholdsvis tre og fire medlemmer pr. år. Første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Endvidere vælges to suppleanter og to revisorer.


§4

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned med mindst otte dages varsel ved opslag på foreningens hjemmeside, plakater samt gennem de sociale medier.


§ 5

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og protokolfører .

2. Formandens beretning

3. Kasseres beretning

4. Valg

5. Valg af 2 revisorer til Institutionen ”Patsches hus”

6. Eventuelt.


§6

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst fire bestyrelses medlemmer skriftlig fremsætter begæring herom.

Begæring skal indeholde den ønskede dagsorden.


§7

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Endvidere nedsætter bestyrelsen faste udvalg:

a) Arkivudvalget på tre medlemmer. Af disse skal to være medlemmer af bestyrelsen.

b) Skriftudvalget med op til fem medlemmer. Udvalget søger at varetage den under § 1 stk. 4 angivne formål.

c) Der udpeges 3 bestyrelsesmedlemmer til institutionen " Patsches hus"


§ 8

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet revideres af to valgte revisorer og godkendes på den ordinære generalforsamling.


§9

a) Ved foreningens ophør og arkivets nedlæggelse optages kontakt med kommunens kulturudvalg samt de tilbageværende historiske arkiver i Lundtoft kommune med henblik på, at disse i fællesskab kan bevare arkivalierne så tæt på Felsted egnen som muligt

b) Er dette ikke muligt overgår arkivalierne til Landsarkivet i Aabenraa i fællesskab mellem dette og øvrige arkiver og museer her på egnen.

c) Arkivalierne som ingen af de under punkt A + B nævnte institutioner er interesseret i tilbydes giverne.


§ 10

Øvrige historiske effekter som foreningen har til eje eller opbevaring skal søges bevaret i Felsted egnen efter samme linier som i § 9, idet der dog i stedet for Landsarkivet rettes henvendelse til arkiver/museer i Aabenraa og eventuelt Sønderborg samt andre lokale arkiver/museer ( Bov m. fl. ) i fællesskab med museet i Aabenraa.


§ 11

Ved foreningens ophør fordeles kassebeholdningen og bankindestående mellem Felsted egnens øvrige arkiver og lokalhistorisk museer efter aftale med kommunernes kulturudvalg.


§ 12

Vedtægtsændringer kan foretages ved generalforsamlingsbeslutning. Forslag herom skal fremgå af dagsorden, og vedtagelse sker ved simpelt flertal.

Vedtaget af generalforsamlingen på Tumbøl kro den 16. februar 1993


Tillæg: § 7.c. vedtaget d. 27.9.1998 på en ekstra ordinær generalforsamling.

Ændring af vedtægter vedtaget på generalforsamling d. 24. februar 2004:
§ 8 Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Ændring af vedtægter vedtaget på generalforsamling d. 27. februar 2007:
§ 5. Stk 5. Valg af 2 revisorer til institutionen ”Patsches hus”

Ændring af vedtægter vedtaget på generalforsamling d. 20. februar 2024:
§4 ved opslag på foreningens hjemmeside, plakater samt gennem de sociale medier.