Patsches Hus

Felsted Lokal Arkiv - Historisk Forening for Felsted Sogn

§ 1

Institutionens navn er "PATSCHES HUS". Hjemsted er Aabenraa Kommune, Lundtoft lokalområde, Felsted.

Institutionen har hjemme i huset "Patsches Hus" beliggende Præstegårdsvej 4, Felsted,

6200 Aabenraa, matr. nr. 69, Felsted ejerlav og sogn.

 

§ 2

Institutionens formål er at erhverve og bevare Præstegårdsvej 4,

   * at være hjemsted for Historisk Forening for Felsted Sogns arkiver og samlinger.

   * at ejendommen benyttes til udstillinger og arrangementer for foreningen.

 

§ 3

Som medlem af institutionen er optaget Historisk Forening for Felsted Sogn, der errepræsenteret i bestyrelsen i henhold til nærværende vedtægt  § 4.


§ 4

Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, heraf skal 3 bestyrelsesmedlemmer være udpeget af Historisk Forenings bestyrelse.

2 medlemmer vælges på Historisk Forenings generalforsamling.

Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

 

§ 5

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Institutionen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf l skal være formanden eller næstformanden.

Beslutning om køb og salg af fast ejendom samt pantsætning og andre beslutninger af væsentlig økonomisk betydning for institutionen træffes af den samlede bestyrelse.

 

§ 6

Der udarbejdes årligt en beretning over institutionens drift, som forelægges på generalforsamlingen for Historisk Forening for Felsted Sogn til godkendelse.

 

§ 7

Institutionen regnskabsår er fra d.1.januar – d. 31. december.

Regnskabet aflægges på Historisk Forening for Felsted Sogns generalforsamling.

Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges på generalforsamlingen i Historisk

Forening for Felsted Sogn. På generalforsamlingen fremlægges budget for det kommende år.

 

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom.

 

§ 9

Institutionens medlemmer, herunder dens bestyrelse hæfter ikke over for tredjemand.

 

§ 10

Såfremt institutionen ophæves, skal dens værdier overgå til Historisk Forening for Felsted Sogn.

 

§ 11

Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. oktober 1998 og er gældende fra denne dato.